PLIANT DE PREZENTARE SPITAL

 

PROGRAM DE VIZITA

 

Galati
Str. Dr. Nicolae Alexandrescu, Nr. 99
Cod postal 800151
 
Telefon/ Fax secretariat:
0236.412.301
 
Telefon centrala:
0236.413.132
0236.413.131
 

- informatii  - interior 161 (Ambulator) si 107 (Ginecologie)
 
- internari Obstetrica - interior 116
- internari Ginecologie - interior 107
- programari consultatii / ecografii - interior 161

 
Telefon Sectie O.G.:
0758832235
 
Telefon Sectie N.N.:
0758832236
 
Telefon Comp ATI:
0755154075
 

PROGRAMARI TEST PAPANICOLAU
(cu trimitere de la medicul de familie)
Luni - Vineri, 09:00-14:00
0753.081.103

 
Telefon CABINET PLANIFICARE FAMILIALA:
0236.413.131 - interior 178
 
Telefon CABINET PSIHOLOG:
0753081102
 

PROGRAMARI RECOLTARI ANALIZE
(cu bilet de trimitere C.A.S.)
Luni - Vineri, 08:00-10:00
0753.129.516

 

 

        Cum dovedesc calitatea de asigurat ?
 
        Documentele care trebuie prezentate furizorului de servicii medicale pentru a dovedi calitatea de asigurat:
 
• Salariat - Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.
 
• Persoana fizica autorizata (PFA) - Act de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.
 
• Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure - Act de identitate si ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.
 
• Pensionar - Act de identitate si ultimul cupon/talon de pensie.
 
• Copii in varsta de pana la 18 ani - Act de identitate, daca nu realizeaza venituri din munca.
 
• Elevii, ucenicii peste varsta de 18 ani si sub 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi.
 
• Absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni - Act de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.
 
• Studentii daca nu realizeaza venituri din munca - Act de identitate si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.
 
• Tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social - Act de identitate, act doveditor ca provine din sistemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.
 
• Somer - Act de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de AJOFM.
 
• Beneficiar de ajutor social - Act de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte calitatea de asistat social conform Legii nr. 416/2001.
 
• Persoane cu handicap - Act de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si a documentului eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.
 

• Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporar in tara) - Act de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.
 
• Beneficiari de legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) - Act de identitate, un document doveditor in acest sens, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
 
• Detinuti politici - Certificatul din care sa reiasa ca sunt incadrati in prevederile Legii nr. 118/1990.
 
• Eroii Revolutiei din decembrie 1989 - Certificatul de erou al Revolutiei.
 
• Veterani de razboi - Legitimatia de veteran.
 
• Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate si adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.
 
• Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara - Act de identitate si certificatul de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri sub salariul minim brut pe tara.
 
• Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse - Act de identitate si un document care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate.
 
• Coasiguratul - Act de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul. Pot fi coasigurati urmatoarele categorii de persoane: sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
 
• Militarii - care satisfac serviciul militar in termen - Act de identitate si adeverinta eliberata de unitatile militare competente.
 
• Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul Penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri - Adeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
 
• Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca - Act de identitate si adeverinta emisa de angajator.
 
• Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si care se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii - Act de identitate si adeverinta eliberata in acest sens de insitutiile din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.
 
• Cetatenii straini si apatrizii - care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania - Act de identitatee (pasaport) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.
 
  Chiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
 

 
DREPTURILE ASIGURATILOR

 
• sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 
• sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 
• sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 
• sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 
• sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 
• sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 
• sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 
• sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 
• sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 
• sa beneficieze de dispozitive medicale;
 
• sa beneficieze de servicii de ingrijire medicala la domiciliu;
 
• sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 
• sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 
• sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.
 
       Pentru amanunte privind conditiile in care asiguratii pot beneficia de aceste drepturi accesati pagina Casei Nationale de Asigurari de Sanatate: www.casan.ro.
 

 
OBLIGATIILE ASIGURATILOR

 
•  sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 
• sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 
• sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 
• sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 
• sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 
• sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 
• sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 
• sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
 
       Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si a bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauziei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.
Copyright ©2009 Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Buna Vestire" Galati.